Nachádzate sa v sekcii : HL OV DPO Senica
Hasičská súťaž ,, O putovný pohár primátora mesta Senica“

Hasičská súťaž ,, O putovný pohár primátora mesta Senica“

dátum a čas pridania: 17. septembra 2010 12:24
Dňa 11.9.2010 sa v areáli I. ZŠ v Senici konal XVIII. ročník hasičskej súťaže pod názvom ,,O putovný pohár primátora mesta Senica“. Pred otvorením súťaže sa hasičom i divákom o dobrú náladu postarala dychová hudobná skupina Seničanka.

Za účasti prihlásených družstiev, hostí a divákov sa konalo na ihrisku slávnostné otvorenie, počas ktorého predsedníčka DHZ Senica Ing. Jarmila Drinková privítala prítomných hostí, a to primátora mesta Senica RNDr. Ľubomíra Parízka, zástupcu primátora Mgr. Petra Huttu, poradcu primátora mesta Petra Horvátha, Ing. Ondreja Hurbanisa z OR HaZZ Senica a odovzdala slovo primátorovi mesta Senica. Primátor vo svojom príhovore vyzdvihol vynikajúcu spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi. Ich pomoc pri živelných pohromách, ktoré sa vyskytujú vo svete čoraz častejšie si veľmi cení.

Ing. Drinková oboznámila prítomných s organizačnými pokynmi a veliteľ DHZ Senica Jozef Kovačovský zvolal krátku poradu veliteľov družstiev, kde ich v krátkosti oboznámil s pravidlami súťaže.

Po porade nasledovala ukážka požiarneho útoku s vodou malých hasičov z DHZ Plamienok zo Senice. Deti sú vo veku od 5 do 10 rokov a trénujú pod vedením Milana Černáka. Za ich prácu a odvahu im boli na hasičskej súťaži z rúk p. primátora odovzdané vecné ceny.

To, že táto súťaž patrí medzi hasičskými družstvami k veľmi obľúbenej súťaži svedčí rekordná účasť družstiev. V mužskej kategórii sa do súťaže prihlásilo 26 hasičských družstiev a v kategórii žien 13 hasičských družstiev. Súťažilo sa na trávnatej ploche v disciplíne hasičský útok s vodou a na antukovej dráhe v dobrovoľnej disciplíne beh na 100 m cez prekážky.

Hasičský útok s vodou sa vykonával podľa súťažného poriadku DPO SR s malými zmenami. Bol zložený z dvoch súťažných kôl, pričom do druhého súťažného kola postupovalo podľa poradia prvých 5 hasičských družstiev žien a prvých 10 hasičských družstiev mužov.

Tak ako po minulé ročníky sa i v tomto ročníku do hasičskej súťaže zapojilo veľa družstiev z Moravy i z iných okresov Slovenska. Víťazom v kategórii mužov sa stalo družstvo z DHZ Horenická Hôrka s výsledným časom 33,31s, na druhom mieste za nimi skončilo družstvo mužov z DHZ Myslibořice s výsledným časom 35,31s a tretie miesto obsadilo družstvo mužov z DHZ Kátlovce s výsledným časom 35,65s

V kategórii žien sa víťazkami stali ženy z DHZ Koválov s výsledným časom 44,26s, ktoré tak obhájili prvenstvo z minulého roku a stali sa opäť držiteľkami putovného pohára primátora mesta. Na druhom mieste za nimi skončilo družstvo žien z DHZ Petrova Ves s časom 49,50s a na treťom mieste sa umiestnili ženy z DHZ Myslibořice s časom 50,62s.

Obľúbenou, hlavne medzi mužmi sa stala disciplína beh na 100 m cez prekážky, kde si súťažiaci mohli overiť svoju zručnosť v behu po kladine a zapájaní hadíc. Do tejto disciplíny sa v kategórii mužov zapojilo celkovo 21 jednotlivcov a v kategórii žien 7. Súťažilo sa na dva pokusy pričom lepší čas sa rátal do celkového hodnotenia. Na antukovej trati boli pripravené dve súťažné dráhy. Jedna pre mužov a druhá pre ženy, kde ženy i muži štartovali súčasne.

Víťazom v kategórii mužov sa stal Jakub Pavelka z DHZ s výsledným časom 17,68s, na druhom mieste sa umiestnil Michal Vašulka z DHZ Mistřín s časom 17,72s a na treťom mieste skončil David Výlet tiež z DHZ Mistřín s časom 18,66s. V kategórii žien sa na prvom mieste umiestnila Zuzana Borotová z DHZ Senica s výsledným časom 20,53s, na druhom mieste skončila Monika Masárová z DHZ Senica s časom 21,50s a tretie miesto obsadila Šárka Mrkvová z DHZ Hrubá Vrbka s výsledným časom 21,75s.

Ceny víťazom odovzdala prednostka Mestského úradu v Senica JUDr. Katarína Vrlová, ktorá všetkým zúčastneným poďakovala za účasť na XVIII. ročníku hasičskej súťaže a popriala veľa elánu v ich činnosti.

Na záver by som chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli svojimi darmi ku kvalitnému zabezpečeniu súťaže a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na zabezpečení tejto spoločensky prospešnej akcie, ktorou sa darí dostať do povedomia občanov preventívnu ochranu pred požiarmi a u mládeže vzbudiť o ňu záujem.

Hasičská súťaž sa uskutočnila i vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.

Lenka Čmaradová

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1953